Similitudes

Pourquoi moi? Pourquoi toi? Pourquoi eux?